Пловдивският университет пуска кратки магистратури за учителски квалификации по информатика и математика

Нови магистърски програми, даващи учителска правоспособност на информатици или математици, предлага Факултетът по математика и информатика (ФМИ) при Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“.
Продължителността на обучението е 1 година. Стартирането на новите програми „Педагогика на обучението по информатика и информационни технологии“ и „Педагогика на обучението по математика“ е във връзка със засиления интерес към учителската професия, както и в съответствие с нуждите на държавата и визията за образованието като национален приоритет, съобщи деканът на ФМИ проф. д-р Антон Илиев.

За тях могат да кандидатстват придобилите вече образователно-квалификационни степени „бакалавър“ и/или „магистър“. 

Едногодишният срок на обучение скъсява двойно, от две на една година, пътя към класната стая съответно за кандидати с придобита бакалавърска или магистърска степен по професионално направление 4.6. Информатика и компютърни науки (всички специалности) и професионално направление 4.5. Математика (всички специалности). Учебните планове са разработени с оглед на съвременните изисквания и очаквания към преподаватели – творци и иноватори, смятат от Факултета по математика и информатика.

Приемът се провежда чрез конкурс по документи. Кандидатите трябва да имат успех не по-малко от „Добър“ от дипломата си за завършена степен на висшето образование. Цената на обучението и за двете магистърски програми е две семестриални такси по 820 лв.

Студентите, записали или завършили едната от тези две магистърски програми във ФМИ на ПУ, имат право да се обучават в другата по редуциран учебен график и срещу редуцирани 2 семестриални такси от по 410 лв., обясниха от висшето училище.

Икономисти, счетоводители, финансисти, инженери, химици, физици и други специалисти с висше образование също могат за 1 година да придобият допълнителна професионална квалификация „учител по информатика и информационни технологии“ и „учител по математика“ след задочна форма на обучение в съответните допълнителни професионални квалификации, предлагани от ФМИ на Пловдивския университет. Те са „Учител по информатика и информационни технологии“ и „Учител по математика“. Цената на обучението за допълнителна професионална квалификация е 2 семестриални такси по 520 лв.

Подробна информация е предоставена на сайта на Факултета по математика и информатика на Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ в раздел „Кандидатстване“. За повече информация: http://fmi-plovdiv.org/news.jsp?ln=1&newsId=1728

About Author

You may also like...

Add a Comment